Mula Tarima Hanggang At Iba Pang Mga Tula At Awit (Reprint)

“Acosta was physically in prison but his creative imagination and his political resistance soared above dismal conditions and made him free.”Jose Ma. Sison

“Kinatawanan niya ang pagsasalita sa panig ng karaniwang tao: isinatinig ang kaisipan at damdamin ng buong bayang naghihimagsik.”E. San Juan Jr.

HINGGIL SA MAY AKDA
Ipinanganak sa Maynila ilang buwan bago ipataw ang martial law. Nagkolehiyo sa UP Diliman. Isang aktibista para sa pambansang demokrasya, naging bilanggong pulitikal sa loob ng dalawang taon sa Samar. Kasalukuyang bahagi ng Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura, Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto, at Concerned Artists of the Philippines.